Stadgar

Stadgar MCHK Stockholm.

Antagna 2024-04-03                                                                                              

§ 1
Föreningens namn är
Motorcykelhistoriska Klubben, Stockholm, nedan benämnd Föreningen. Organisationsnummer 802411–1422 med säte i Stockholm

§2
Föreningen är en politiskt obunden organisation vars
målsättning är:

 • att med miljömässigt och kulturellt ansvar verka för tillvaratagandet och
  bevarandet av det kulturhistoriska arv som är förknippat med
  motor-cyklismen genom tiderna.
 • att sprida kunskap om den betydelse för den kulturella, sociala, ekonomiska
  och tekniska utvecklingen av motorcyklar och mopeder haft i samhället.

§ 3
Föreningen skall verka för den i § 2 angivna
målsättningen genom att:

 • bistå medlemmarna med information avseende den angivna målsättningen och
  eventuella problem för dess uppfyllande.
 • underlätta utbyte mellan medlemmarna av information och kunskaper för renovering och
  bevarande av gamla motorcyklar och mopeder.
 • anordna evenemang för att i samhället visa upp och sprida kunskap och intresse för äldre fordonskultur i enlighet med den angivna målsättningen.
 • aktivt verka för att verksamheten bedrivs på bästa sätt ur miljösynpunkt.

§ 4
Högsta beslutande organ inom Föreningen är årsmötet. Den fortlöpande ledningen av Föreningens verksamhet handhas av styrelsen.
                    
§5
Medlemskap i Föreningen beviljas av styrelsen och kan erhållas av envar som inför styrelsen företer ett seriöst intresse för gamla motorcyklar och/eller mopeder och som godtar Föreningens målsättning och verksamhet.

§6
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

Medlemsavgiften gäller för kalenderår och skall vara betald före februari månads utgång. Medlem som inte erlagt medlemsavgift i tid och efter påminnelse anses ha utträtt ur Föreningen. Vid förnyat medlemsinträde i Föreningen efter tidigare utträde erläggs ny medlemsavgift.
                     
§7
Utträde och uteslutning.
Medlem som skriftligen begärt utträde ur Föreningen eller som inte erlagt medlemsavgift frånträder sitt medlemskap omedelbart. Erlagd medlemsavgift återbetalas inte.

Medlem kan uteslutas om denne brutit mot MCHK:s eller Föreningens stadgar eller på annat sätt anses ha skadat Föreningens verksamhet. Styrelsen skall föreslå uteslutning och hänskjuta ärendet till årsmöte eller extra medlemsmöte, varvid fordras enkel majoritet för att uteslutningen ska äga giltighet.

                      
§8
Årsmötet ska hållas under första kvartalet varje år. Tid och plats bestäms av styrelsen och meddelas digitalt senast två veckor före medlemsmötet på sätt som styrelsen beslutar. Förslag från styrelsen och valberedningen samt inkomna motioner från enskilda medlemmar skall biläggas nämnda kallelse.

                      
§9
Röstning vid års- och medlemsmöte genomförs i en öppen röstning och med en röst per medlem. Röstning via ombud godtas inte. Beslut efter röstning fattas med enkel majoritet med utslagsröst för ordföranden vid lika röstetal.

                      
§10
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 • Val av ordförande för mötet.
 • Val av justeringsmän tillika rösträknare.
 • Fråga om mötet behörigen kallats.
 • Godkännande av dagordningen.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse.
 • Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen.
 • Revisorernas berättelse.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Behandling av inkomna motioner.
 • Val av styrelseledamöter.
 • Val av revisorer.
 • Val av valberedning.
 • Förslag till verksamhet och budget för kommande verksamhetsår.
 • Fastställande av medlemsavgiften.
 • Övriga frågor.

Dagordningen upprättas av styrelsen.

§11
Motioner till årsmötet skall tillställas styrelsen senast en månad före mötet.

                     
§12
Styrelsens sammansättning.

Styrelsen ska bestå av fyra till sju ledamöter, varvid skall ingå ordförande, vice ordförande sekreterare, kassör . Samt max två suppleanter. Efter förslag från valberedningen väljer årsmötet ordföranden separat och övriga ledamöter tillsammans.

Styrelsens ledamöter väljs växelvis för mandatperioder på två år, varvid hälften av ledamöterna väljs ena året, och hälften andra året. Styrelsen utser själv inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, samt beslutar om firmatecknare. Styrelsen är beslutsför med minst tre ledamöter närvarande, varvid enkel majoritet avgör beslut. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

§13
Styrelsens åligganden innebär

 • att verka för Föreningens angivna målsättning.
 • att verkställa års- och medlemsmötets beslut.
 • att förvalta Föreningens tillgångar.

§ 14
Protokoll ska föras vid års- och medlemsmöten samt styrelsemöten och ska hållas tillgängliga för medlemmarna via föreningens hemsida eller på annat sätt som styrelsen beslutar.                     

§15
Revision av Föreningens räkenskaper ska granskas av årsmötets valda revisorer och meddelas i berättelse vid årsmötet. Minst en revisor ska närvara vid årsmötet.                
 

§16
Stadgeändring kräver omröstning vid årsmöte, varvid minst 2/3-dels majoritet fordras för förändring.
Förslag till stadgeändring kan väckas av styrelsen eller medlem, varvid medlemsförslag ska vara styrelsen till handa senast två månader före årsmöte.
Omröstning för stadgeändring krävs vid två på varandra följande möten, varav det ena kan vara ett extra medlemsmöte tillsammans med årsmöte.
Ändringsförslag ska tillställas medlemmarna senast två veckor före mötet.

§17
Upplösning av Föreningen kan endast föreslås av styrelsen . Beslut om upplösning av Föreningen kan endast fattas av två på varandra följande möten varav det ena kan vara ett extra medlemsmöte tillsammans med årsmötet. Ett giltigt beslut om upplösning av Föreningen kräver minst 3/4-dels majoritet av medlemmarna. Vid beslut om upplösning ska tillgångarna i Föreningen disponeras i enlighet med vad års- eller medlemsmötet beslutar med enkel majoritet.