Stadgar

Stadgar MCHK Stockholmsavdelningen.

Antagna 2010-02-03.                                                                                              

§ 1

Avdelningens namn är

Motorcykelhistoriska Klubben, Stockholmsavdelningen, nedan benämnd Avdelningen.

                      
§2

Avdelningen  är en politiskt obunden organisation vars
målsättning är:

 • att med miljömässigt och kulturellt ansvar verka för tillvaratagandet och
  bevarandet av det kulturhistoriska arv som är förknippat med
  motorcyklismen genom tiderna,
 • att sprida kunskap om den betydelse för den kulturella, sociala, ekonomiska
  och tekniska utvecklingen motorcyklismen haft i samhället.

§ 3

Avdelningen skall verka för den i § 2 angivna
målsättningen genom att:

 • biståmedlemmarna med information avseende den angivna målsättningen och
  eventuella problem för dess uppfyllande,
 • underlätta utbyte mellan medlemmarna av information och kunskaper för renovering och
  bevarande av gamla motorcyklar och mopeder,
 • anordna evenemang för att i samhället visa upp och sprida kunskap och intresse för äldre fordonskultur i enlighet med den angivna målsättningen,
 • aktivt verka för att verksamheten bedrivs på bästa sätt ur miljösynpunkt.

§ 4

Högsta beslutande organ inom Avdelningen är medlemsmötet. Den fortlöpande ledningen av Avdelningens verksamhet handhas av Avdelningens styrelse.

                      
§5

Medlemskap i Avdelningen beviljas av styrelsen och kan erhållas av envar som inför styrelsen företer ett seriöst intresse för gamla motorcyklar och/eller mopeder och som godtar Avdelningens målsättning och verksamhet. Styrelsen eller medlemsmöte kan utse person som på ett exceptionellt förtjänstfullt sätt främjat Avdelningens verksamhet till hedersmedlem.

                      
§6

Medlemsavgiften fastställs av medlemsmötet. Hedersmedlem erlägger ej medlemsavgift.

Medlemsavgiften gäller för kalenderår och skall vara betald före februari månads utgång. Medlem som inte erlagt medlemsavgift i tid och efter påminnelse anses ha utträtt ur Avdelningen. Vid förnyat medlemsinträde i Avdelningen efter tidigare utträde erläggs ny medlemsavgift. Maka, make eller barn under 18 år kan mot halv medlemsavgift erhålla s.k. ”familjemedlemskap”.

                      
§7

Utträde och uteslutning.

Medlem som skriftligen begärt utträde ur Avdelningen eller som inte erlagt medlemsavgift frånträder sitt medlemskap omedelbart. Erlagd medlemsavgift återbetalas inte.

Medlem kan uteslutas om denne brutit mot MCHK:s eller Avdelningens stadgar eller på annat sätt anses ha skadat Avdelningens verksamheten. Styrelsen skall föreslå uteslutning och hänskjuta ärendet till medlemsmöte, varvid fordras enkel majoritet för att uteslutningen ska äga giltighet.

                      
§8

Till Ordinarie medlemsmöte (årsmöte) kallas Avdelningens medlemmar att avhållas under första kvartalet varje år. Tid och plats bestäms av styrelsen och meddelas i skriftlig kallelse som tillställs medlemmarna senast två veckor före medlemsmötet. Förslag från styrelsen och valberedningen samt inkomna motioner från enskilda medlemmar skall biläggas nämnda kallelse.

                      
§9

Röstning vid medlemsmöte genomförs i en öppen röstning och med en röst per medlem. Röstning via ombud godtas inte. Beslut efter röstning fattas med enkel majoritet med utslagsröst för ordföranden vid lika röstetal.

                      
§10

Vid Ordinarie medlemsmöte skall följande ärenden förekomma:

 • Val av ordförande för mötet.
 • Val av justeringsmän tillika rösträknare.
 • Fråga om mötet behörigen kallats.
 • Godkännande av dagordningen.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse.
 • Revisorernas berättelse.
 • Fråga om fastställande av balansräkningen.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Behandling av styrelsens förslag.
 • Behandling av inkomna motioner.
 • Val av styrelseledamöter.
 • Val av revisorer.
 • Val av valberedning.
 • Förslag till budget för kommande verksamhetsår.
 • Fastställande av medlemsavgiften.
 • Övriga frågor.

Dagordningen upprättas av styrelsen.

                      
§11

Motioner till medlemsmöte skall skriftligen tillställas styrelsen senast två månader före medlemsmöte.

                     
§12

Styrelsens sammansättning.

Avdelningen ska bestå av minst fem ledamöter, varvid skall ingå ordförande, sekreterare, kassör och två ytterligare ledamöter. Efter förslag från valberedningen väljer medlemsmötet ordföranden separat och övriga ledamöter tillsammans.

Styrelsens ledamöter väljs växelvis för mandatperioder på två år, varvid ordföranden, sekreteraren och minst en ledamot väljs ena året, och kassören och minst en ledamot andra året. Styrelsen utser själv inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör m.fl. funktionärer, samt beslutar om firmatecknare. Styrelsen är beslutsför med minst tre ledamöter närvarande, varvid enkel majoritet avgör beslut. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

§13

Styrelsens åligganden innebär

 • att verka för Avdelningens angivna målsättning,
 • att verkställa medlemsmötets beslut,
 • att förvalta Avdelningens tillgångar,

§ 14

Protokoll ska föras vid medlemsmöten och styrelsemöten och ska hållas tillgängliga för medlemmarna.                     

§15

Revision av Avdelningens räkenskaper ska granskas av medlemsmötet valda revisorer och meddelas i berättelse vid medlemsmöte. Minst en revisor ska närvara vid medlemsmöte.                
 

§16

Stadgeändring kräver omröstning vid medlemsmöte, varvid minst 2/3-dels majoritet fordras för förändring.
Förslag till stadgeändring kan väckas av styrelsen eller medlem, varvid medlems förslag ska vara styrelsen till handa senast två månader före medlemsmöte.
Omröstning för stadgeändring krävs vid två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena kan vara ett extra medlemsmöte.
Ändringsförslag ska tillställas medlemmarna senast två veckor före medlemsmöte.

§17

Upplösning av Avdelningen kan endast föreslås av styrelsen till medlemsmöte. Beslut om upplösning av Avdelningen kan endast fattas av två på varandra följande medlemsmöten varav det ena kan vara ett extra medlemsmöte. Ett giltigt beslut om upplösning av Avdelningen kräver minst 3/4-dels majoritet av medlemmarna. Vid beslut om upplösning ska tillgångarna i Avdelningen disponeras i enlighet med vad styrelsen beslutar.