Årsmöte 2023

Årsmötet hålls den 1:a mars kl. 19:30 på Jakobsbergs Gård, Odd Fellowvägen 18-22, 127 32 Skärholmen

Dagordning och valberedningens förslag finner du till vänster eller nedan. Övriga handlingar finns tillgängliga på mötet.  

Vi kommer att bjuda på kaffe och tilltugg. På mötet kommer vi att visa några historiska 16mm´s filmer från MCHK Riks arkiv.

Om du har några frågor så är du välkommen att kontakta mig på tel. 070 508 6339

Ett antal parkeringar finns på gården i övrigt anvisade parkeringar i närområdet bl.a. vid konditori Lyran. Mälarhöjdens T-banestation ligger på ca. 500 m avstånd.

 

Välkomna!

Göran Hjertstedt
MCHK Stockholm
Ordförande

 

Dagordning vid årsmöte med
MCHK-Stockholmsavdelningen

Datum: 2023-03-01 Tid:  19:30

Jakobsbergs gård

 

 1. Val av ordförande för mötet.
 2. Val av justeringsmän tillika rösträknare.
 3. Fråga om mötet behörigen kallats.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fråga om fastställande av balansräkningen.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Behandling av styrelsens förslag.
 10. Behandling av inkomna motioner.
 11. Val av styrelseledamöter.
 12. Val av revisorer.
 13. Val av valberedning.
 14. Förslag till budget för kommande verksamhetsår.
 15. Fastställande av medlemsavgiften.
 16. Övriga frågor.

 

Till ordinarie medlemsmöte i MCHK Stockholmsavdelningen 1 mars 2023.

 

Valberedningens berättelse.

Valberedningens berättelse avser förslag till bemanning av styrelse och revisor för MCHK Stockholmsavdelningen under verksamhetsåret 2023-2024.

 

Valberedningen föreslår sålunda styrelsens bemanning enligt följande:

 

Ordförande                      Göran Hjertstedt            kvarstår 1år

Ledamot                           Lennart Lagervall           kvarstår 1år

Ledamot                           Hans Eriksson                 kvarstår 1år

Ledamot                           Torsten Wohlin               omval  2år

Ledamot                           Sören Sandelin               omval  2år

Ledamot                           Anne-Li Karlsson            nyval   2år 

 

Till revisor föreslås        Alf Fast                               nyval  1år

 

 

Valberedningen har bestått av:

 

 

 

Tord Pantzar                         Per Berglund                       Irene Gunnarsson